Jovian
⭐️
Sign In
akshahi17

Anup Shahi

akshahi17
IIT Bombay

Featured Notebooks

View All
02-insurance-linear
akshahi17
Anup Shahi
 Jan 09
 1
03-cifar10-feedforward-v-1
akshahi17
Anup Shahi
 Jan 09
 1
01-tensor-operations
akshahi17
Anup Shahi
 Dec 05, 2020
 15
 1
project-automobile-dataset-1985-37369
akshahi17
Anup Shahi
 Nov 01, 2020
 3
 1
project-assignment
akshahi17
Anup Shahi
 Oct 12, 2020
 26
 3

Recent Activity

Loading...
akshahi17
Anup Shahi created a notebook
akshahi17
Anup Shahi created a notebook
akshahi17
Anup Shahi created version 15
akshahi17
Anup Shahi created version 14
akshahi17
Anup Shahi created version 13
akshahi17
Anup Shahi created version 12
akshahi17
Anup Shahi created version 11
akshahi17
Anup Shahi created version 10
akshahi17
Anup Shahi created version 9
akshahi17
Anup Shahi created version 8
akshahi17
Anup Shahi created version 7
akshahi17
Anup Shahi created version 6
akshahi17
Anup Shahi created version 5
akshahi17
Anup Shahi created version 4
akshahi17
Anup Shahi created version 3
Loading...