Jovian
⭐️
Sign In
akshatha98shettigar

Akshatha Shettigar

akshatha98shettigar

Featured Notebooks

View All
data-analysis-on-covid19-tweets
akshatha98shettigar
Akshatha Shettigar
 Oct 11, 2020
 6
 1
covid19-tweets-analysis
akshatha98shettigar
Akshatha Shettigar
 Oct 10, 2020
 2
covid19-tweets-sentimental-analysis
akshatha98shettigar
Akshatha Shettigar
 Oct 10, 2020
 15
 6
pandas-practice-assignment
akshatha98shettigar
Akshatha Shettigar
 Sep 06, 2020
 25
 2
numpy-array-operations
akshatha98shettigar
Akshatha Shettigar
 Sep 06, 2020
 26
 3

Recent Activity

Loading...
No Activity available