Jovian
⭐️
Sign In
akshaysona01

Akshay Sonawane

akshaysona01
akshay-deep-learning-project
 4
 1
03-cifar10-feedforward-akshay
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Dec 24, 2020
 2
03-cifar10-feedforward
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Dec 24, 2020
 2
02-insurance-linear
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Dec 14, 2020
 5
02-insurance-linear-regression-akshay
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Dec 14, 2020
 1
01-tensor-operations
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Dec 05, 2020
 5
01-tensor-operations-akshay-final
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Dec 05, 2020
 1
ipl-analysis-dataset
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Oct 08, 2020
 12
ipl-analysis
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Oct 03, 2020
 1
pandas-practice-assignment-akshay-final
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Sep 19, 2020
 17
numpy-array-operations
akshaysona01
Akshay Sonawane
 Sep 08, 2020
 17
 1