Jovian
⭐️
Sign In
Note: This is a mirror of the fast.ai NLP Lecture notebook for the DSNet meetup. Please check the course repo for latest updates

Turkish ULMFiT from scratch

In [19]:
%reload_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

from fastai import *
from fastai.text import *
In [20]:
bs=128
torch.cuda.set_device(2)
data_path = Config.data_path()

lang = 'tr'
name = f'{lang}wiki'
path = data_path/name
path.mkdir(exist_ok=True, parents=True)
In [21]:
mdl_path = path/'models'
mdl_path.mkdir(exist_ok=True)
lm_fns = [mdl_path/f'{lang}_wt', mdl_path/f'{lang}_wt_vocab']

Turkish wikipedia model

In [22]:
from nlputils import split_wiki,get_wiki

get_wiki(path,lang)
!head -n4 {path}/{name}
/home/sgugger/.fastai/data/trwiki/trwiki already exists; not downloading <doc id="10" url="https://tr.wikipedia.org/wiki?curid=10" title="Cengiz Han"> Cengiz Han Cengiz Han ("Cenghis Khan", "Çinggis Haan" ya da doğum adıyla Temuçin (anlamı: demirci), Moğolca: "Чингис Хаан" ya da "Tengiz" (anlamı: deniz), ; d. 1162 – ö. 18 Ağustos 1227), Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu "Moğol" siyasi kimliği çatısı altında topladı. Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine gerçekleştirilen seferler sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi’ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.
In [23]:
dest = split_wiki(path,lang)
/home/sgugger/.fastai/data/trwiki/docs already exists; not splitting

Turkish is an Agglutinative_language so it needs special care!

Turkish morphemes example

In [5]:
data = (TextList.from_folder(dest, processor=[OpenFileProcessor(), SPProcessor()])
    .split_by_rand_pct(0.1, seed=42)
    .label_for_lm()
    .databunch(bs=bs, num_workers=1))

data.save(f'{lang}_databunch')
len(data.vocab.itos),len(data.train_ds)
In [ ]:
data = load_data(dest, f'{lang}_databunch', bs=bs)
In [12]:
data.show_batch()
In [13]:
learn = language_model_learner(data, AWD_LSTM, drop_mult=0.1, wd=0.1, pretrained=False).to_fp16()
In [14]:
lr = 3e-3
lr *= bs/48 # Scale learning rate by batch size
In [15]:
learn.unfreeze()
learn.fit_one_cycle(10, lr, moms=(0.8,0.7))
In [32]:
learn.to_fp32().save(lm_fns[0], with_opt=False)
learn.data.vocab.save(lm_fns[1].with_suffix('.pkl'))

Turkish sentiment analysis

Language model

In [24]:
path_clas = path/'movies'
path_clas.ls()
Out[24]:
[PosixPath('/home/sgugger/.fastai/data/trwiki/movies/tr_polarity.pos'),
 PosixPath('/home/sgugger/.fastai/data/trwiki/movies/tr_clas_databunch'),
 PosixPath('/home/sgugger/.fastai/data/trwiki/movies/models'),
 PosixPath('/home/sgugger/.fastai/data/trwiki/movies/tr_polarity.neg'),
 PosixPath('/home/sgugger/.fastai/data/trwiki/movies/tr_data_lm')]
In [25]:
pos = (path_clas/'tr_polarity.pos').open(encoding='iso-8859-9').readlines()
pos_df = pd.DataFrame({'text':pos})
pos_df['pos'] = 1
pos_df.head()
Out[25]:
In [26]:
neg = (path_clas/'tr_polarity.neg').open(encoding='iso-8859-9').readlines()
neg_df = pd.DataFrame({'text':neg})
neg_df['pos'] = 0
neg_df.head()
Out[26]:
In [27]:
df = pd.concat([pos_df,neg_df], sort=False)
In [28]:
data_lm = (TextList.from_df(df, path_clas, cols='text', processor=SPProcessor.load(dest))
  .split_by_rand_pct(0.1, seed=42)
  .label_for_lm()      
  .databunch(bs=bs, num_workers=1))

data_lm.save(f'{lang}_clas_databunch')
In [29]:
data_lm = load_data(path_clas, f'{lang}_clas_databunch', bs=bs)
In [30]:
data_lm.show_batch()
In [31]:
learn_lm = language_model_learner(data_lm, AWD_LSTM, pretrained_fnames=lm_fns, drop_mult=1.0, wd=0.1)
In [32]:
lr = 1e-3
lr *= bs/48
In [33]:
learn_lm.fit_one_cycle(1, lr*10, moms=(0.8,0.7))
In [34]:
learn_lm.unfreeze()
learn_lm.fit_one_cycle(5, slice(lr/10,lr*10), moms=(0.8,0.7))
In [35]:
learn_lm.save(f'{lang}fine_tuned')
learn_lm.save_encoder(f'{lang}fine_tuned_enc')

Classifier

In [37]:
data_clas = (TextList.from_df(df, path_clas, cols='text', processor=SPProcessor.load(dest))
  .split_by_rand_pct(0.1, seed=42)
  .label_from_df(cols='pos')
  .databunch(bs=bs, num_workers=1))
In [38]:
learn_c = text_classifier_learner(data_clas, AWD_LSTM, drop_mult=0.5, pretrained=False, wd=0.1).to_fp16()
learn_c.load_encoder(f'{lang}fine_tuned_enc')
learn_c.freeze()
In [39]:
lr=2e-2
lr *= bs/48
In [40]:
learn_c.fit_one_cycle(2, lr, moms=(0.8,0.7))
In [41]:
learn_c.fit_one_cycle(2, lr, moms=(0.8,0.7))
In [42]:
learn_c.freeze_to(-2)
learn_c.fit_one_cycle(2, slice(lr/(2.6**4),lr), moms=(0.8,0.7))
In [43]:
learn_c.freeze_to(-3)
learn_c.fit_one_cycle(2, slice(lr/2/(2.6**4),lr/2), moms=(0.8,0.7))
In [ ]:
learn_c.unfreeze()
learn_c.fit_one_cycle(4, slice(lr/10/(2.6**4),lr/10), moms=(0.8,0.7))

Accuracy in Gezici (2018), Sentiment Analysis in Turkish is: 75.16%.

In [158]:
learn_c.save(f'{lang}clas')

fin

In [ ]:
import jovian
jovian.commit()
[jovian] Saving notebook..
In [ ]: